UL8BWW

front side QSL card, of UL8BWW to IK6BAK, November 28, 1987, CW
rear side QSL card, of UL8BWW to IK6BAK, November 28, 1987, CW
letter envelope QSL card, of UL8BWW to IK6BAK, November 28, 1987, CW