UL7CBP

front side QSL card, of UL7CBP to IK6BAK, September 1, 1985, CW
rear side QSL card, of UL7CBP to IK6BAK, September 1, 1985, CW
letter envelope QSL card, of UL7CBP to IK6BAK, September 1, 1985, CW