UC2LBN

front side QSL card, of UC2LBN to IK6BAK, August 1, 1982, CW
rear side QSL card, of UC2LBN to IK6BAK, August 1, 1982, CW
letter envelope QSL card, of UC2LBN to IK6BAK, August 1, 1982, CW