UB5CFO

front side QSL card, of UB5CFO to IK6BAK, August 20, 1983, CW
rear side QSL card, of UB5CFO to IK6BAK, August 20, 1983, CW
letter envelope QSL card, of UB5CFO to IK6BAK, August 20, 1983, CW