UA9WHA

front side QSL card, of UA9WHA to IK6BAK, August 23, 1983, CW
rear side QSL card, of UA9WHA to IK6BAK, August 23, 1983, CW
letter envelope QSL card, of UA9WHA to IK6BAK, August 23, 1983, CW