SP1NG

front side QSL card, of SP1NG to IK6JOV, July 6, 2005, CW
rear side QSL card, of SP1NG to IK6JOV, July 6, 2005, CW
letter envelope QSL card, of SP1NG to IK6JOV, July 6, 2005, CW