PA0XU

front side QSL card, of PA0XU to IK6JOV, November 3, 1988, CW
rear side QSL card, of PA0XU to IK6JOV, November 3, 1988, CW
letter envelope QSL card, of PA0XU to IK6JOV, November 3, 1988, CW