IZ6OYU

front side QSL card, of IZ6OYU to IK6JOV, May 24, 2015, SSB
rear side QSL card, of IZ6OYU to IK6JOV, May 24, 2015, SSB
letter envelope QSL card, of IZ6OYU to IK6JOV, May 24, 2015, SSB