IW6CDA

front side QSL card, of IW6CDA to IQ6FU, December 25, 2007, CW
rear side QSL card, of IW6CDA to IQ6FU, December 25, 2007, CW
letter envelope QSL card, of IW6CDA to IQ6FU, December 25, 2007, CW