IK2DPW

front side QSL card, of IK2DPW to IK6BAK, August 14, 1993, SSB
rear side QSL card, of IK2DPW to IK6BAK, August 14, 1993, SSB
letter envelope QSL card, of IK2DPW to IK6BAK, August 14, 1993, SSB