IK0VXG

front side QSL card, of IK0VXG to IK6BAK, June 11, 1995, CW
rear side QSL card, of IK0VXG to IK6BAK, June 11, 1995, CW
letter envelope QSL card, of IK0VXG to IK6BAK, June 11, 1995, CW