HA7PW

front side QSL card, of HA7PW to IK6BAK, May 7, 1995, CW
rear side QSL card, of HA7PW to IK6BAK, May 7, 1995, CW
letter envelope QSL card, of HA7PW to IK6BAK, May 7, 1995, CW