G3INZ

front side QSL card, of G3INZ to IK6BAK, August 29, 1982, SSB
rear side QSL card, of G3INZ to IK6BAK, August 29, 1982, SSB
letter envelope QSL card, of G3INZ to IK6BAK, August 29, 1982, SSB