EA1WW

front side QSL card, of EA1WW to IK6BAK, January 29, 2012, RTTY
rear side QSL card, of EA1WW to IK6BAK, January 29, 2012, RTTY
letter envelope QSL card, of EA1WW to IK6BAK, January 29, 2012, RTTY