DE1OLI

front side QSL card, of DE1OLI to IK6BAK, June 1, 1994, CW
rear side QSL card, of DE1OLI to IK6BAK, June 1, 1994, CW
letter envelope QSL card, of DE1OLI to IK6BAK, June 1, 1994, CW