DE1JCW

front side QSL card, of DE1JCW to IK6BAK, May 27, 1995, CW
rear side QSL card, of DE1JCW to IK6BAK, May 27, 1995, CW
letter envelope QSL card, of DE1JCW to IK6BAK, May 27, 1995, CW