AA1IK

front side QSL card, of AA1IK to IK6BAK, August 6, 1995, CW
rear side QSL card, of AA1IK to IK6BAK, August 6, 1995, CW
letter envelope QSL card, of AA1IK to IK6BAK, August 6, 1995, CW