Leybold - Germany

 

Lybold

 


www.morsekey.net/keys.html